جلسات و مصوبات

جلسات و مصوبات (54)

zan muslim1

تاريخ: 95/10/12    ساعت آغاز: 18    ساعت پايان: 20

دستورها: بررسی  و تنظیم مداخل مصوب برای واگذاری به نویسندگان

این جلسه به بررسی مداخل پیشنهادی از سوی نویسندگان با توجه به رزومه آنان پرداخته شد که سه رزومه به تصویب رسید. همچنین برخی از مداخل زنان مسلمان هند نیز بررسی شد که 6مدخل به تصویب رسید.

مصوبات

الف:

مداخل زیر برای نویسندگان محترم به تصویب رسید.

ام هانی؛ خانم صغری فهیمی

ام البنین، دلهم و ام وهب؛ آقای ابراهیم صالحی حاجی آبادی

ام حبیب، ام مسعود بنت عروه، فاطمه بنت اسد، فاطمه خانه، مخباه بنت امروالقیس؛ آقای یدالله حاجی زاده

ام کلثوم بنت عقبه، زینب بنت علی، ام ایوب، ام جمیل و ام حبیبه؛ دکتر سیدمحمود سامانی

فدک؛ حجت الاسلام دکتر محمدی و حجت الاسلام دکتر بحرالعلوم(مشترک)

بئر فاطمه، بی بی شهربانو بقعه، خاتونیه، اسماء بنت عقیل، ام الحسن، ام الحسین، ام احمد، ام قاسم، عایشه بنت الرضا، فاطمه بنت الرضا؛ حجت الاسلام دکتر بحرالعلوم

نجمه، حضرت فاطمه، اروی بنت عبدالمطلب، ام ایمن، اسما بنت یزید؛ حجت الاسلام دکتر محمدی

ب: سایر مصوبات جلسه

بررسی مداخل زنان مسلمان هند

مداخل مصوب: فیض النسا نور بهار، ممتاز محل(ارجاعی به تاج محل)، نشاط النسا بیگم، نور جهان، حسینیه حسینی بیگم، عزاداری هند

مداخل غیر مصوب: لطف النسا بیگم، مسعوده خاتون، منوجان خانم، منی بیگم، مهرالنسا، مدرسه زینت النسا بیگم، مدرسه موتی جهیل، مکتب منی بیگم، مسجد زینت النساء، مسجد منی بیگم، حسینیه بی بی انارو، حسینیه فردوس جهان محل، حسینیه مهربیگم، حسینیه زیب النساء

zan muslim

تاريخ:  95/10/6  ساعت آغاز: 18    ساعت پايان: 20

سی‌امین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زن مسلمان

تاريخ:  29/9/95    ساعت آغاز: 18    ساعت پايان: 20

تاريخ:  20/11/95    ساعت آغاز:6:30 صبح     ساعت پايان: 8:30

تاريخ:  13/11/95    ساعت آغاز:6:30 صبح     ساعت پايان: 8:30

صفحه1 از11